عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:21
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/29

آيين‌نامه سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار

1371.01.30 ـ .14730ت153ه ـ 1371.04.16 ـ 181
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 58233 مورخ 1370.4.19 وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و به‌استناد ماده (155) قانون كار مصوب 1369.8.29 آيين‌نامه سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار را به شرح زير تصويب نمودند:
"‌آيين‌نامه سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار"

‌ماده 1 ـ در اجراي ماده (155) قانون كار كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور حسن اجراي اين آيين‌نامه و دستورالعملها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ چنانچه بنا به اعلام كارفرما اجراي اين آيين‌نامه متناسب با نحوه و زمان فعاليت [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كارفرماياني كه بنا به تشخيص كميته سوادآموزي استان در امر سوادآموزي كارگران خود چه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ كارفرماياني كه به نحوي در اجراي اين آيين‌نامه يا ايجاد تسهيلات لازم به منظور [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مدت آموزش سوادآموزي به طور عادي حداقل ده (10) ساعت در هفته تعيين مي‌گردد [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كارفرمايان مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه سوادآموزان بتوانند طي ساعات عادي كار يا اوقات [...ادامه]

‌ماده 8 ـ غيبت غير موجه سوادآموز از كلاسهاي سوادآموزي بنا به گزارش آموزشيار و تشخيص كارفرما [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هر سوادآموز حداكثر دو مرتبه مي‌تواند در هر دوره سوادآموزي اعم از مقدماتي يا [...ادامه]

‌ماده 10 ـ آموزشياران مورد نياز هر كارگاه كه حداقل داراي مدرك ديپلم بوده، قادر به تدريس [...ادامه]

‌ماده 11 ـ حق‌الزحمه آموزشياراني كه از سوي نهضت در كارگاه‌ها به تدريس اشتغال ورزند طبق آيين‌نامه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ آموزشياران منتخب كارگاه‌ها كه با نظر مسئول كارگاه خارج از ساعات عادي كار تدريس [...ادامه]

‌ماده 13 ـ حداكثر فاصله بين هر يك از دوره‌هاي آموزشي نهضت سي (30) روز است كه [...ادامه]

‌ماده 14 ـ تعداد سوادآموزان هر كلاس حداكثر سي و پنج (35) نفر و حداقل پنج (5) [...ادامه]

‌ماده 15 ـ كارفرمايان موظفند كارگران بي‌سوادي را كه در كارگاه اشتغال دارند، حداكثر ظرف مدت يك [...ادامه]

‌ماده 16 ـ تأمين وسايل آموزشي و تهيه محلي مناسب جهت تشكيل كلاس به عهده كارفرماي مربوط [...ادامه]

‌ماده 17 ـ كارفرمايان موظفند امكانات لازم را جهت بازديد راهنمايان تعليماتي نهضت از كلاسهاي سوادآموزي يا [...ادامه]

‌ماده 18 ـ برنامه‌ريزي راجع به چگونگي سوادآموزي كارفرمايان بي‌سواد به عهده ستاد سوادي كارگران [...ادامه]

‌ماده 19 ـ شركت كارگران بي‌سواد در كلاسهاي سوادآموزي الزامي است.

‌ماده 20 ـ كارگران بي‌سواد ايراني شاغل در خارج از كشور موظفند در كلاسهاي نهضت سوادآموزي شركت [...ادامه]

‌ماده 21 ـ پاداشهاي مقرر در اين آيين‌نامه مانع از پرداخت پاداشهاي خدمتي نخواهد بود.

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي


روابــــط صریـــــــــح