عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

اجازه ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز جاسك

1371.01.30 ـ .1895ت44ك ـ 1371.02.15 ـ 169
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره .9228‌خم مورخ 1370.7.27 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 1351
‌تصويب نمودند:
‌ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز جاسك مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح