عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران

1371.01.30 ـ .59190ت40ه ـ 1371.02.13 ـ 166
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره .4611‌د مورخ 1370.8.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (38)‌قانون بودجه سال 1343 كل كشور تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره 54276 مورخ 1358.8.12) و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه