عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

الحاق عبارتي به تصويب‌نامه عدم شمول محدوديتهاي اداري ناشي از بخشنامه بانك مركزي به كالاهاي تجاري قابل ورود به‌صورت بدون انتقال ارز در صورت اخذ مجوز از وزارت بازرگاني

1371.01.30 ـ .1739ت38ه ـ 1371.02.13 ـ 165
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.9472 مورخ 1370.6.21 وزارت بازرگاني و به استناد بند "ب" ماده (2) قانون امور‌گمركي مصوب 1350 تصويب نمودند:
‌عبارت زير در پايان سطر هفتم تصويب‌نامه شماره .6563ت136ه مورخ 1370.4.22 اضافه مي‌گردد:
"‌گمرك موظف است نسخه دوم كپي اظهار نامه مواردي را كه دره درصد (10%) ارزش كالا به صورت سود بازرگاني اضافه خواهد بود، به وزارت بازرگاني ارائه‌نمايد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه