عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

مسافرت وزير نفت به كشور اسپانيا

1371.01.30 ـ .1284ت28ه ـ 1371.02.02 ـ 163
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 با مسافرت وزير نفت به كشور اسپانيا موافقت نمود.