عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

محسوب گرديدن رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان همطراز معاون وزير

1371.01.30 ـ .2751ت27ه ـ 1371.02.02 ـ 162
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره .315‌د مورخ 1371.1.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (3) ماده(1) و ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و در اجراي ماده (7) آيين‌نامه قانون مزبور تصويب نمودند:
‌رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان همطراز معاون وزير محسوب مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح