عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

تصويب مواردي در خصوص رسيدگي به صورت وضعيت‌هاي قطعي در دستگاه‌هاي اجرايي

1371.01.26 ـ .3471ت45ه ـ 1371.02.13 ـ 158
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد برنامه و بودجه و در اجراي ماده (23) قانون برنامه و بودجه كور مصوب 1351 و به استناد اصل يكصد‌و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح