عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

تشكيل كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال

1371.01.26 ـ .1740ت37ه ـ 1371.02.13 ـ 155
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد شماره .13041ش مورخ 1370.5.2 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح