عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد و پنج ميليارد ريال جهت تقويت بنيه دفاعي و پرداخت بدهي‌هاي به وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح

1371.01.26 ـ .3089ت33ه ـ 1371.02.02 ـ 152
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به درخواست شماره .71.202.07.3.5م150. مورخ 1371.1.16 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و‌پيشنهاد شماره 342 ـ 1442.64 ـ 1 مورخ 1371.1.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (9) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (75.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور به شرح زير در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد.

‌الف ـ بند (1) تقويت بنيه دفاعي
مبلغ (68.000.000.000) ريال
ب ـ بند (3) پرداخت بدهي‌هاي مربوط به سوخت، آب، برق ـ مخابرات و راه‌آهن
مبلغ (5.000.000.000) ريال
ج ـ بند (4) كمك به سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح
مبلغ (2.000.000.000) ريال
‌جمع
مبلغ (75.000.000.000) ريال

ـ اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه بر اساس موافقت‌نامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد هزينه خواهد شد.
ـ اعتبار موضوع بند (3) اين تصويب‌نامه بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي اجرايي بستانكار و بر اساس تخصيص اعتباري خواهد بود كه توسط سازمان‌برنامه و بودجه به خزانه اعلام مي‌شود.
ـ در اجراي مفاد بند "ه" تبصره (9) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، گزارش عملكرد اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه بايد هر سه (3) ماه يك بار براي‌تقديم به كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.


روابــــط صریـــــــــح