عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي كارست ايران در سال 1372 توسط وزارت نيرو به وزارت مذكور

1371.01.26 ـ .443ت32ه ـ 1371.02.02 ـ 151
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 5051.212 مورخ 1370.2.31 وزارت نيرو و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب 1370.9.27 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌گردهمايي بين‌المللي كارست ايران" در سال 1372 توسط وزارت نيرو از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن وزارت مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح