عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشورهاي فرانسه، تانزانيا، ناميبيا

1371.01.26 ـ .1285ت31ه ـ 1371.02.02 ـ 150
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با سفر وزير جهاد سازندگي به كشورهاي فرانسه، تانزانيا و ناميبيا موافقت نمود.