عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

اجازه اقدام نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت گينه‌نو پاپوا به وزارت امور خارجه

1371.0.26 ـ .1289ت29ه ـ 1371.02.02 ـ 149
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 711.901.6788 مورخ 1370.7.15 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2)‌قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب1364 تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت گينه نوپاپوا از طريق نمايندگي اكرديته اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح