عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به واشنگتن

1371.01.26 ـ .1286ت26ه ـ 1371.02.02 ـ 148
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به واشنگتن جهت شركت در اجلاس بهاري صندوق بين‌المللي پول موافقت كرد.