عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

اجازه ترخيص قطعي سه دستگاه خودروي سواري توسط شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران

1371.01.26 ـ .1288ت25ه ـ 1371.02.02 ـ 147
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به درخواست وزارت بازرگاني و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده واحده قانون مقررات‌مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370.3.19 تصويب نمودند:
‌ترخيص قطعي سه (3) دستگاه خودروي سواري (‌موضوع نامه شماره 100.90130 مورخ 1371.1.26 وزارت بازرگاني) توسط شركت سهامي بازرگاني دولتي‌ايران با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح