عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

تعيين شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور به عنوان نهاد متمركز موضوع تبصره 24 قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368

1371.01.26 ـ .1290ت24ه ـ 1371.02.02 ـ 146
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (24) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح