عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/26

الحاق عبارتي به عنوان بند 11 به ماده 15 آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران

1371.01.26 ـ .1283ت23ه ـ 1371.02.02 ـ 145
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.26 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:
‌عبارت زير به عنوان بند (11) به ماده (15) آيين‌نامه اجرايي تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(‌موضوع تصويب‌نامه شماره .42984ت93ك مورخ 1369.6.4) الحاق مي‌گردد:
"11 ـ مدير كل كار و امور اجتماعي"


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه