عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/23

اجراي ضوابط اجرا قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي آن در سال 1371

1371.01.23 ـ .3465ت35ه ـ 1371.02.13 ـ 144
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد شماره 371 ـ 33 مورخ 1371.1.23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1365 كل كشور (‌موضوع تصويب‌نامه شماره 5202 مورخ 1365.3.20) و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد تبصره‌هاي‌قانون بودجه سال 1371 كل كشور و اعمال اصلاحات زير در سال 1371 به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
1 ـ نصاب‌هاي مذكور در جزء (‌الف) بند (5) به شرح زير تغيير مي‌يابد:
‌ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .48634ت414 مورخ 1366.5.29) در ازاي انجام كار واقعي در ساعات غير اداري بر مبناي هر‌ساعت معادل (175).(1) حقوق و مزاياي كاركنان و حداكثر (60) ساعت در ماه خواهد بود. اين ميزان در مورد كادر درماني و بهداشتي حداكثر (175) ساعت‌در ماه تعيين مي‌گردد.
2 ـ عبارت زير به عنوان بندهاي (18) و (19) به انتهاي آيين‌نامه الحاق مي‌گردد:
"18 ـ ضريب افزايش سنواتي حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع ماده (2) قانون مذكور، در سال 1371 سه درصد(3%) تعيين مي‌شود.
19 ـ صدور هر گونه مجوز استخدام در مشاغلي كه ممنوع نشده است بر اساس پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، منوط به تأمين بار مالي و "‌تأييد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود."


روابــــط صریـــــــــح