عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/23

‌اجازه اقدام نسبت به انعقاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار پرداخت ماليات بر درآمد بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي

1371.01.23 ـ .307ت22ه ـ 1371.02.02 ـ 143
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد شماره 22501.477 ـ 30.4 مورخ 1371.1.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(168) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به انعقاد "‌موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري فرار از پرداخت ماليات بر درآمد" بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي اقدام و مراحل قانوني لازم تا تصويب نهايي را پيگيري نمايد.


روابــــط صریـــــــــح