عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/19

اصلاح بند 2 قسمت سوم (‌مرحله ثبت نام) ماده 45 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

1371.01.19 ـ .1287ت20ه ـ 1371.02.02 ـ 141
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (88) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362 تصويب‌نمودند:
‌بند (2) از قسمت سوم (‌مرحله ثبت نام) ماده (45) آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
"2 ـ متصدي ثبت نام صفحه دوم شناسنامه رأي‌دهنده (‌پشت صفحه عكس‌دار صفحه مشخصات) و در شناسنامه‌هاي جمهوري اسلامي محلي را در صفحه‌انتخابات كه سازمان ثبت احوال كشور مشخص مي‌كند به مهر انتخابات ممهور نموده و به رأي دهنده تحويل مي‌دهد."


روابــــط صریـــــــــح