عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/19

‌لغو تصميم‌نامه هيأت وزيران در خصوص تعطيلي روز شنبه مورخ 1371.1.15 و كسر يك روز مرخصي استحقاقي از غايبان‌موجه يكشنبه 71.1.16

1371.01.19 ـ 884 ـ 1371.01.26 ـ 136
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 مقرر نمود:
‌تصميم نامه شماره 181 مورخ 1371.1.10 لغو و از غايبان موجه روز يكشنبه مورخ 1371.1.16 يك روز مرخصي استحقاقي كسر مي‌گردد.