عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/19

شركت كاركنان بسيجي شاغل در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در برنامه‌هاي بسيج

1371.01.19 ـ 1272 ـ 1371.02.02 ـ 135
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 تصويب نمودند:
‌كاركنان بسيجي شاغل در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند پس از هماهنگي با دستگاه‌هاي مربوط سالانه حداكثر معادل 15 روز در برنامه‌هاي بسيج كه از‌طرف نيروي مقاومت بسيج اعلام مي‌گردد شركت نمايند.