عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

موافقت با مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور جمهوري دموكراتيك خلق كره

1371.01.09 ـ .703ت8ه ـ 1371.01.23 ـ 37
‌‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 با مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور جمهوري دموكراتيك خلق كره موافقت نمود.