عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

اجازه اجراي طرح توليد "‌سدر سفيد" با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور

1371.01.09 ـ .2494ت11ه ـ 1371.01.23 ـ 9
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره 15792 ـ 19692.4 ـ 1 مورخ 1370.12.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)‌قانون بودجه سال 1370 كل كشور تصويب نمودند:
‌اجراي طرح توليد "‌بيندر سفيد" با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 كل كشور به ميزان هفتصد و سي و شش ميليون و دويست‌هزار (73.200.000) ريال مجاز مي‌باشد.
‌بانك تجارت موظف است پس از عقد قرارداد لازم، تسهيلات اعتباري مزبور را در اختيار شركت مجري طرح قرار دهد تا بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي تبصره(3) قانون بودجه سال 1370 كل كشور هزينه گردد.


روابــــط صریـــــــــح