عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي راه‌آهن در سال 71 به وزارت راه و ترابري

1371.01.09 ـ .53513ت6ه ـ 1371.01.23 ـ 5
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره 21679.11 مورخ 1370.12.28 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب 1370.9.27 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌سمينار بين‌المللي راه‌آهن" در سال 1371 از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن وزارتخانه مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح