عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/5

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور سوييس

1371.01.05 ـ .249ت4ه ـ 1371.01.11 ـ 3
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 با مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور سوييس موافقت نمود.