عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/5

مسافرت وزير كشاورزي به كشورهاي پاكستان و عمان

1371.01.05 ـ .247ت1ه ـ 1371.01.11 ـ 1
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 با مسافرت وزير كشاورزي به كشورهاي پاكستان و عمان موافقت نمود.