عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13750
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/6
  • تعداد مواد:60
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/2/23
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/2/7

قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه1366 مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 ـ ماده 2 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ در بند 2 ماده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در تبصره 3 ماده 3 عبارت "‌وام بانكي" به صورت "‌تسهيلات انفرادي بانكها" اصلاح [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در ماده 4 بعد از عبارت "‌كشاورزي و دامي" عبارت "‌و امور فرهنگي، آموزشي، [...ادامه]

‌ماده 4 ـ در قسمت اخير ماده 6 بعد از عبارت "‌مقرر در پروانه" عبارت "‌يا تمديدي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ماده 20 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف ـ نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ماده 23 حذف مي‌شود.

‌ماده 7 ـ متن زير به عنوان بند 4 به ماده 24 الحاق مي‌گردد: ‌صد درصد [...ادامه]

‌ماده 8 ـ ماده 32 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ صدر ماده 32 بعد [...ادامه]

‌ماده 9 ـ ماده 53 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ متن زير به عنوان [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در صدر ماده 57 عبارت "‌در صورت مجرد بودن تا بيست و پنج هزار [...ادامه]

‌ماده 11 ـ ماده 59 به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق و ماده [...ادامه]

‌ماده 12 ـ در قسمت اخير ماده 61 عبارت "‌ارزش مذكور در سند" حذف و به جاي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در ماده 64 عبارت "‌هر سه سال يك بار" به عبارت "‌هر سال يك [...ادامه]

‌ماده 14 ـ در ماده 66 قبل از عبارت "‌به وسيله اجراي ثبت" عبارت "‌يا حقوق ناشي [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در ماده 70 عبارت "‌خريد" به عبارت "‌عين يا حقوق راجع به" و همچنين [...ادامه]

‌ماده 16 ـ در ماده 76 به جاي كلمه "‌مقطوع" عبارت "‌به شرح ماده 59 اين قانون" [...ادامه]

‌ماده 17 ـ در ماده 77 بعد از عبارت "‌مربوط به اعيان" عبارت "‌به نسبت اعيان مورد [...ادامه]

‌ماده 18 ـ ماده 78 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌در مورد واگذاري هر يك از [...ادامه]

‌ماده 19 ـ در ماده 81 بعد از عبارت "‌زنبور عسل" عبارت "‌و پرورش طيور، صيادي و [...ادامه]

‌ماده 20 ـ در ماده 84 عبارت "‌هفتصد و بيست هزار ريال" حذف و عبارت "‌يك ميليون [...ادامه]

‌ماده 21 ـ در ماده 85 بعد از عبارت ماده 131 اين قانون عبارت "‌يا به نرخ [...ادامه]

‌ماده 22 ـ ماده 91 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ در بند 13 ماده [...ادامه]

‌ماده 23 ـ متن ماده 92 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: 50% ماليات حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 24 ـ متن ماده 99 حذف و تبصره ذيل آن با اصلاح عبارت "‌قبل از تاريخ [...ادامه]

‌ماده 25 ـ در تبصره 2 ماده 100 عبارت "‌اين ماده" به عبارت "‌اين فصل" اصلاح [...ادامه]

‌ماده 26 ـ ماده 101 و تبصره ذيل آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ‌تا ميزان [...ادامه]

‌ماده 27 ـ ماده 104 ـ به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف ـ عبارت ذيل به [...ادامه]

‌ماده 28 ـ ماده 105 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف ـ در بند الف ماده [...ادامه]

‌ماده 29 ـ عبارت زير به قسمت آخر ماده 108 اضافه مي‌شود: ‌اندوخته‌هايي كه ماليات آن [...ادامه]

‌ماده 30 ـ ماده 111 و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 آن حذف و تبصره 4 [...ادامه]

‌ماده 31 ـ متن ماده 112 حذف و متن زير به عنوان ماده 112 جايگزين مي‌گردد: [...ادامه]

‌ماده 32 ـ در ماده 119 از عبارت "‌به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم" تا آخر [...ادامه]

‌ماده 33 ـ در ماده 120 عبارت " با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون" [...ادامه]

‌ماده 34 ـ ماده 131 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌نرخ ماليات بر درآمد به استثناي [...ادامه]

‌ماده 35 ـ ماده 132 و تبصره‌هاي ذيل آن كلاً حذف و متن‌هاي زير به عنوان ماده [...ادامه]

‌ماده 36 ـ ماده 133 و تبصره‌هاي ذيل آن حذف و متن زير به عنوان ماده 133 [...ادامه]

‌ماده 37 ـ متن ماده 134 حذف و متن زير جايگزين آن مي‌گردد: ‌درآمد مدارس غير [...ادامه]

‌ماده 38 ـ بند الف ماده 138 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف ـ آن قسمت [...ادامه]

‌ماده 39 ـ ماده 139 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌درآمد حاصل از رشته‌هاي مختلف پزشكي، [...ادامه]

‌ماده 40 ـ ماده 140 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌سي درصد دريافتي صاحبان مشاغل رشته‌هاي [...ادامه]

‌ماده 41 ـ ماده 141 حذف و متن زير به عنوان ماده 141 جايگزين و يك تبصره [...ادامه]

‌ماده 42 ـ ماده 142 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع [...ادامه]

‌ماده 43 ـ به قسمت آخر ماده 143 عبارت زير اضافه و همچنين يك تبصره به شرح [...ادامه]

‌ماده 44 ـ متن زير به عنوان ماده 143 مكرر به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه [...ادامه]

‌ماده 45 ـ متن زير به قسمت آخر ماده 144 و قبل از عبارت از "‌پرداخت ماليات [...ادامه]

‌ماده 46 ـ متن زير به قسمت آخر ماده 146 اضافه مي‌گردد: ‌حكم اين ماده نسبت [...ادامه]

‌ماده 47 ـ ماده 148 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ متن زير به عنوان [...ادامه]

‌ماده 48 ـ ماده 165 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف ـ در ماده 165 بعد [...ادامه]

‌ماده 49 ـ در ماده 171 عبارت "‌بعد از مراجعه نمايند" تا آخر ماده حذف [...ادامه]

‌ماده 50 ـ ماده 172 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌صد درصد وجوهي كه به حسابهاي [...ادامه]

‌ماده 51 ـ در تبصره 1 ماده 174 عبارت "‌سال 1345" به "‌سال 1346" اصلاح [...ادامه]

‌ماده 52 ـ متن قسمت اخير ماده 181 بعد از عبارت "‌اعزام نمايند" به صورت زير اصلاح [...ادامه]

‌ماده 53 ـ ماده 186 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح و تغيير مي‌يابد: [...ادامه]

‌ماده 54 ـ در قسمت صدر ماده 187 بعد از عبارت "‌محل وقوع ملك" عبارت "‌و يا [...ادامه]

‌ماده 55 ـ متن ماده 190 به شرح زير اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره‌هاي [...ادامه]

‌ماده 56 ـ تبصره ذيل ماده 238 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره [...ادامه]

‌ماده 57 ـ متن زير به آخر بند 2 ماده 224 اضافه مي‌شود: ‌در صورتي كه [...ادامه]

‌ماده 58 ـ متن زير به عنوان ماده 251 مكرر با يك تبصره الحاق مي‌گردد: ‌در [...ادامه]

‌ماده 59 ـ تبصره ذيل ماده 266 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره [...ادامه]

‌ماده 60 ـ اصلاحات مربوط به بند 3 ماده 2 و ماده 4 و ماده 6 و [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر شصت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم ارديبهشت [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه