عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/2/3

قانون اصلاح قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه