عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1359/3/17

‌ماده 23 ـ

شركاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمت‌هاي مشترك بنا مصرف مي‌شود طبق‌مقررات زير مشاركت نمايند:
‌در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي مشترك پيش‌بيني نكرده باشند سهم هر يك از مالكين يا استفاده‌كنندگان از هزينه‌هاي‌مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل، اسفالت پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده 4 قانون‌تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زير بنا ندارد از قبيل هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه‌نگاهداري تأسيسات، باغبان تزئينات قسمتهاي مشترك و غيره به طور مساوي بين مالكين يا استفاده‌كنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين سهم هر يك از‌مالكين يا استفاده‌كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.
‌تبصره ـ چنانچه به موجب اجازه‌نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستأجر‌مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي اجراي مشترك به عهده استفاده كننده باشد و از‌پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه