مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات > از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي > ماده 477 ـ


ارجاعات انتخاب شده